BIO

17888949166724489.jpg

EN/ES/FIN

photo: Mariah Kari

Viivi Vierinen, in the street art scene better known as Viv Magia, is an internationally working Finnish graffiti artist, visual artist and art conservator. From the traditional painting background she has moved mostly to the street art and graffiti during the past few years. She works with commissioned works, collective projects and all kind of crazy interesting art projects that call her interest. You can experience her paintings from the center of Helsinki, Finland, to the distant small neighborhoods of La Paz, Bolivia. Magia is everywhere.

 

Latin America, all the different indigenous people and tribes, human rights and natural mystic give her a great endless inspiration. One of her biggest passions is to present the cultural diversity, and in that kind of way connect the world more together. Often her artworks are reflecting also touching stories and deep feelings sighing feminine energy.

Viv Magia has been working as an instructor in many street art and graffiti workshops in Finland for example cooperating with Mimmit peinttaa assosiacion and many others. In addition to working in the street art, she also works as an art conservator. As a conservator she has been working for example in the Helsinki Art Museum HAM, Helsinki Kunsthalle, Vantaa Art Museum Artsi and Chilean conservation center Centro Conservación y Restauración.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viivi Vierinen, en el mundo de street art conocida como Viv Magia, es una artista de graffiti, artista visual y conseervadora de arte. Ella es de Finlandia pero trabaja internacionalmente. Como artista ella tiene sus raíces en pintura tradicional, pero durante los últimos años su focus ha cambiado mayormente hacia street art y graffiti. Ella trabaja en pinturas a pedida, en los proyectos colectivos, y bueno, en cualquier proyecto creativa que le llama la interes. Sus muros se pueden encontrar por ejemplo desde el centro de Helsinki, Finlandia, hasta los barrios lejanos de La Paz, Bolivia. Magia está en todos los lados.

 

América Latina, indígenas y tribus diferentes, derechos humanos y mistíca de la naturaleza le dan inspiración eterna. Una de sus pasiones mas grandes es presentar la diversidad cultural, y en esa manera conectar el mundo. A menudo sus trabajos estan reflejando historias sentimentales y emociones profundas con energía femina.

Viv Magia ha trabajado como instructora de talleres de graffiti y street art en Finlandia por ejemplo en la asosiación de "Mujeres pintan" y  en muchos proyectos mas. Además de street art, ella trabaja también como conservadora de arte. En conservación ella ha trabajado por ejemplo en HAM Museo de Arte de Helsinki, Helsinki Kunsthalle, Artsi Museo de Arte de Vantaa y Centro Concervación y Restauración en Santiago, Chile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viivi Vierinen, taiteilijanimeltään ”Viv Magia”, on kansainvälisesti työskentelevä graffititaiteilija, visuaalinen artisti ja taidekonservaattori. Perinteisestä taidemaalauksesta hän on suurilta osin siirtynyt viime vuosina katutaiteen ja graffitin pariin. Hän työskentelee tilaustöiden, kollektiivisten projektien sekä oikeastaan minkä vaan häntä kiinnostavien luovien projektien parissa. Hänen teoksiinsa voit törmätä niin Helsingin keskustassa, kuin La Pazin kaupungin kaukaisilla laitamilla Bolivissa. Magiaa on kaikkialla.

 

Etelä-Amerikka, eri maiden alkuperäiskansat, ihmisoikeudet ja luonnon mystiikka toimivat hänelle loputtomina inspiraation lähteinä. Yksi hänen suurimmista intohimoistaan on esittää kulttuurista diversiteettiä, ja tällä tavoin tuoda maailmaa yhdistyneemmäksi. Usein hänen teoksensa reflektoivat myös koskettavia tarinoita ja syviä tunteita, huokuen feminiinistä voimaa.

Viv Magia on työskennellyt katutaiteen parissa myös ohjaten useita katutaiteeseen ja graffitiin painottuvia työpajoja yhteistyössä esimerkiksi Mimmit peinttaa -yhdistyksen ja monien muiden toimijoiden kanssa. Hän työskentelee katutaiteen lisäksi myös taidekonservaattorina. Konservaattorina Viv on toiminut esimerkiksi Helsingin taidemuseossa, Helsingin Taidehallilla, Vantaan taidemuseo Artsissa sekä Chileläisessä konservointikeskuksessa Centro Conservación y Restauración.

17892634579566406.jpg
IMG_20181210_101259.jpg
Contact Me